За регистъра

Регистърът е създаден съгласно т. III.1 от Правила за координацията и контрола на дейностите по мярка "Без свободен час – заместване на отсъстващи учители в училищата" от Националната програма "На училище без отсъствия", която гласи:

    "Като териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета РУО координират и контролират осигуряването на заместващи учители/възпитатели, като:
  • 1. Подпомагат училищата, създавайки банка с кадри за заместващи учители/възпитатели на отсъстващите от учебни занятия учители/възпитатели в училищата от административната област и информирайки по подходящ начин училищата и лицата, които са включени в банката с кадри. Поддържат и актуализират банката с кадри за заместващи учители/възпитатели, която публикуват на електронната си страница."

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава VIII, Раздел I от Кодекса на труда.

Правила за координацията и контрола на дейностите по мярка "Без свободен час – заместване на отсъстващи учители в училищата" от Националната програма "На училище без отсъствия"

За контакти:

Петър Иванов - старши експерт по финансово осигуряване - тел. 082/82-69-56, email: p.ivanov@rio-ruse.org

Татяна Борисова - старши счетоводител - тел. 082/82-69-56, email: t.borisova@rio-ruse.org

Регистирай се

Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се, като попълните Вашите данни. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училище. Бъдете коректни. Моля, пишете на кирилица! В противен случай няма да можете да попълните формата за регистрация

Постоянен адрес